NÁŠ TÍM

PARTNERI

JUDr. Anton Blaha, CSc.

Ako advokát pôsobí od roku 1963. Je jedným zo zakladateľov advokátskej kancelárie BLAHA, ERBEN & PARTNERI.  Zameriava sa na obchodné, občianske, daňové a pracovné právo.

Bol prvým predsedom Slovenskej advokátskej komory po roku 1990, neskôr podpredseda, je stále členom rôznych orgánov Slovenskej advokátskej komory.

Je autorom a spoluautorom učebníc a vysokoškolských učebných textov, prednášal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pri vstupe Slovenskej republiky do EÚ inicioval projekt a podieľal sa na publikácii Advokát pred európskymi súdmi. Je autorom viacerých odborných článkov a je publicisticky činný v rozličných spoločenských témach. Svoju aktívnu činnosť ukončil 31. 12. 2017.

JUDr. Pavol Erben

Ako advokát pôsobí od roku 1978. Je jedným zo zakladateľov advokátskej kancelárie BLAHA, ERBEN & PARTNERI.  Zameriava sa na medzinárodné, obchodné a občianske právo. Je špecialistom na arbitrážne právo.

Je rozhodcom na rozhodcovskom súde pri Medzinárodnej obchodnej komore ICC v Paríži, ďalej je rozhodcom na Medzinárodnom rozhodcovskom súde Obchodnej komory Rakúska vo Viedni a rozhodcom na Rozhodcovskom súde Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a rozhodcom Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission. Jeho tím má bohaté skúsenosti s rozhodcovskými konaniami jednak ako rozhodcovia, ale aj ako právni zástupcovia sporových strán v takýchto konaniach najmä pred RS SOPK a ICC v Paríži.

Bol vedúcim delegácie SAK v medzinárodnej advokátskej organizácii CCBE, je bývalý člen predstavenstva SAK a prvý honorárny konzul pre kanadský konzulárny úrad na Slovensku. Je predsedom skúšobného senátu pre advokátske skúšky na SAK.

Jazyk: nemecký, anglický, ruský
Telefón: +421/2/5922 8141
e-mail: erben@bep.sk

JUDr. Juraj Erben

Ako advokát pôsobí od roku 2006. Partnerom advokátskej kancelárie BLAHA, ERBEN & PARTNERI sa stal v roku 2006. Zameriava sa na obchodné právo, a právo obchodných spoločností, občianske právo, rodinné právo, leasing, úvery, zmenky, konkurz a reštrukturalizácie. Podieľal sa na tvorbe kompletnej zmluvnej dokumentácie pre vedúcu nebankovú spoločnosť poskytujúcu financovanie v oblasti poľnohospodárstva, má za sebou bohaté skúsenosti so zlučovaním spoločností, ohlasovaním koncentrácie a zastupovaním v správnom súdnictve.

V roku 2001 absolvoval odborný jazykový kurz zameraný na anglickú právnu terminológiu v Los Angeles a stáž v advokátskej kancelárii v Rakúsku. Povinnú vojenskú službu vykonával na Vojenskom obvodovom súde Bratislava, kde sa zaoberal trestným právom. Je rozhodcom na Rozhodcovskom súde Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (https://www.sopk.sk/rs) a Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission (http://shiac.org/SHIAC/index_E.aspx).

→ Osvedčenie o menovaní za rozhodcu SHIAC

Jazyk: nemecký, anglický
Telefón: +421/2/5922 8141
e-mail: juraj.erben@bep.sk

JUDr. Pavel Jurek

Ako advokát pôsobí od roku 1995. Partnerom advokátskej kancelárie BLAHA, ERBEN & PARTNERI sa stal v roku 1995. Zameriava sa na súkromné, ale aj verejné právo, najmä na komplexné riešenia právnej agendy obchodných spoločností pôsobiacich v automobilovom a farmaceutickom priemysle. Má bohaté skúsenosti so všetkými aspektmi rodinného práva, okrem iného so starostlivosťou o maloletých, výživným a vysporiadavaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Zaoberá sa investičnou pomocou podľa práva Európskej únie a medzinárodnými transakciami obchodných spoločností.

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pôsobil do roku 1992 v súdnom obvode Vyššieho zemského súdu vo Viedni a následne do roku 1995 ako sudca Okresného súdu Bratislava I.

V roku 2011 absolvoval kurz mediátora ukončený skúškou a vydaným osvedčením na výkon funkcie mediátora a je zapísaný v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Jazyk: nemecký
Telefón: +421/2/5922 8151
e-mail: jurek@jurek.sk

JUDr. Marek Valachovič, PhD.

Vysokoškolské štúdium práva ukončil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v roku 2004 a rigoróznu skúšku na tejto univerzite zložil v roku 2007. Koncipientsku prax vykonal v advokátskej kancelárii BLAHA, ERBEN & PARTNERI v rokoch 2004 až 2007. Ako advokát pôsobí od roku 2008, pričom od roku 2017 vykonáva advokáciu prostredníctvom spoločnosti VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o. Partnerom advokátskej kancelárie BLAHA, ERBEN & PARTNERI sa stal v roku 2018.

Špecializuje sa najmä na oblasť občianskeho a obchodného práva so zameraním na právo nehnuteľností, vecné práva a problematiku vlastníctva bytov a nebytových priestorov, výkonu správy bytových a nebytových domov a s tým súvisiacou agendou. Zastupuje klientov v konaniach pred súdmi a správnymi orgánmi vrátane zastupovania pred Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu v súvislosti s ochranou základných ľudských práv a slobôd.

Popri advokátskej činnosti príležitostne prednáša a publikuje na rôzne témy z oblasti občianskeho a obchodného práva.

JUDr. Marek Valachovič, PhD. bol vedúcim autorského kolektívu odborného komentára k zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, ktorý bol v roku 2012 publikovaný vo vydavateľstve C. H. Beck. Za svoje odborné príspevky publikované v Bulletine slovenskej advokácie bol v rokoch 2008, 2010, 2012 a 2014 opakovane ocenený v rámci Publikačnej súťaže organizovanej týmto odborným periodikom.

V roku 2014 ukončil doktorandské štúdium na Paneurópskej vysokej škole, kde mu bol v odbore občianske právo udelený vedecký titul PhD., pričom obhájil svoju dizertačnú prácu na tému „Vlastníctvo bytov“, ktorej podstatná časť bola v roku 2015 vydaná vo vydavateľstve C. H. Beck ako samostatná monografia.

Od roku 2011 je tiež členom skúšobného senátu pre advokátske skúšky zriadeného Slovenskou advokátskou komorou a od roku 2015 členom Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva zriadenej Ministerstvom spravodlivosti SR.

Pravidelne sa zúčastňuje na odborných kongresoch a seminároch zameraných najmä na oblasť správy bytových domov a vecných práv. Spolupracuje na odbornom vzdelávaní advokátov a sudcov so Slovenskou advokátskou komorou a Justičnou akadémiou SR.

Jazyk: anglický
Telefón: +421/2/5922 8143
e-mail: valachovic@akvap.sk

 

Publikačná činnosť:

AK DR. PAVOL ERBEN, DR. JURAJ ERBEN

SPOLUPRACUJÚCI ADVOKÁTI

KONCIPIENTI

Mgr. Dávid Šavlík

Mgr. Dominika Balaščíková Vovčiková

JUDr. Petra Krchová

SEKRETARIÁT

Eva Prikrylová

AK DR. PAVEL JUREK

SPOLUPRACUJÚCI ADVOKÁTI

JUDr. Dalibor Vyhnálik, PhD.

JUDr. Jozef Štefanec

JUDr. Juraj Mokráš

SEKRETARIÁT

Jana Dobiášová

JUDR. MAREK VALACHOVIČ, PhD.

KONCIPIENTI

Mgr. Erik Tóth

KURIÉR

Eduard Gáborík