OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov ďalej aj ako „GDPR“)1, Vás informujeme o spracovaní osobných údajov.
ERBEN & ERBEN, ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S.R.O.

PREVÁDZKOVATEĽ: ERBEN & ERBEN, ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S.R.O.
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava
IČO: 35 724 111
Registrácia: Obchodný register SR, vložka č. 15232/B, oddiel Sro
Telefónne č.: +421 2 592 28 141
Fax: +421 2 592 28 146
E-mail: erben@bep.sk

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na +421 2 592 28 141, e-mailom na erben@bep.sk alebo poštou na adrese sídla Prevádzkovateľa.

(ďalej spolu len „Prevádzkovateľ“)

Upozornenie: Advokátske kancelárie Erben & Erben, advokátska kancelária s.r.o., VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o., Jurek, advokátska kancelária, s.r.o. nie sú spoločným prevádzkovateľom osobných údajov, ale sú samostatným prevádzkovateľom osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s GDPR ktorý tvorí primárny právny základ spracúvania osobných údajov, a ktoré upravuje práva dotknutej osoby2, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré sa vzťahujú na Prevádzkovateľa, zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov („Zákon o advokácii“), a súvisiacimi predpismi upravujúcimi činnosť Prevádzkovateľa v rámci poskytovania právnych služieb. Prevádzkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov riadi Kódexom správania prijatým Slovenskou advokátskou komorou („SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. Kódex správania SAK je dostupný na webovom sídle SAK3.

Spracúvanie osobných údajov je zo strany Prevádzkovateľa nevyhnutné najmä preto, aby mohol:
poskytovať právne služby svojim klientom a vykonávať advokátske povolanie;
plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a
chrániť oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, jeho klientov a iných osôb

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame výlučne v nevyhnutnom rozsahu, v rámci nasledovných účelov:

Účel spracúvania
Výkon advokácie

Právny základ
Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a povinností v zmysle stavovských predpisov prípadne aj preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

Doba spracúvania
Počas existencie zmluvy s klientom. Po skončení zmluvy 10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Súvisiace predpisy
Zákon o advokácii, stavovské predpisy SAK, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Účel spracúvania
Poskytovanie iných ako právnych služieb

Právny základ
Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Doba spracúvania
Počas existencie zmluvy s klientom. Po skončení zmluvy 10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Súvisiace predpisy
Správa majetku klienta podľa zákona o advokácii, Zákon č. 215/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov.

Účel spracúvania
Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi SAK

Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

Doba spracúvania
Po dobu 10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu podľa príslušných predpisov.

Súvisiace predpisy
Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, GDPR.

Účel spracúvania
Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov

Právny základ
Oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Doba spracúvania
Po dobu existencie oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

Súvisiace predpisy
GDPR, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, v znení neskorších predpisov, zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov.

Účel spracúvania
Marketingové účely

Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Doba spracúvania
V prípade udelenia súhlasu po dobu do jeho odvolania. Po dobu existencie oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

Súvisiace predpisy
Zákon o advokácii, Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Účel spracúvania
Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu

Právny základ
Plnenie podľa čl. 89 GDPR.

Doba spracúvania
Po dobu 10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu podľa príslušných predpisov.

Súvisiace predpisy
GDPR, zákon č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Účel spracúvania
Personalistika a mzdy

Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti podľa Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, prípadne aj plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Doba spracúvania
Osobné spisy do 70 roku veku, mzdové listy – 50 rokov po skončení pracovného pomeru, výplatné listiny, nemocenské poistenie (prihlášky, odhlášky, zmeny, dávky), pracovná neschopnosť a ostatná mzdová dokumentácia – 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, prehlásenia k dani z príjmu, zrážky zo mzdy, podklady k mzdám – 5 rokov, dovolenky, BOZP, dochádzka – 5 rokov po skončení pracovného pomeru.

Súvisiace predpisy
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov, Zákon o advokácii, ďalšie predpisy v oblasti pracovného práva vrátane zákona o sociálnom poistení, zákona o starobnom dôchodkovom sporení, zákona o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

Účel spracúvania
Účtovné a daňové účely

Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Doba spracúvania
Po zákonnú dobu vyplývajúcich z osobitných zákonov v oblasti účtovníctva a správy daní.

Súvisiace predpisy
Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní.

Účel spracúvania
Výberový proces zamestnancov a predzmluvné pracovnoprávne vzťahy, Vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie

Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Doba spracúvania
Po dobu trvania výberového procesu a 12 mesiacov po jeho skončení, v prípade, že neúspešný uchádzač udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Súvisiace predpisy
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Účel spracúvania
Komunikácia s potenciálnymi klientmi, ktorí Prevádzkovateľa kontaktujú prostredníctvom webového sídla Prevádzkovateľa

Právny základ
Oprávnený záujem advokátov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Našim oprávneným záujmom je reagovať na dotazy potenciálnych klientov.

Doba spracúvania
Po nevyhnutnú dobu potrebnú na účel poskytnutia odpovede.

Súvisiace predpisy
Zákon o advokácii.

OPRÁVNENÝ ZÁUJEM PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ môže Vaše osobné údaje spracúvať na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. spracovanie osobných údajov na základe tzv. oprávnených záujmov, pričom nad nimi neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, pričom sa zohľadňujú primerané očakávania dotknutých osôb na základe ich vzťahu k Prevádzkovateľovi vždy v súlade s GDPR a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä však príležitostné informovanie klientov o prijatých legislatívnych zmenách existujúcim klientom prostredníctvom elektronickej pošty, taktiež poskytovať klientom, bývalým klientom ako aj dotknutým osobám, ktoré Prevádzkovateľovi udelili svoj súhlas novinky z právneho prostredia, reagovať na dotazy, ponuky a ostatnú korešpondenciu potenciálnych klientov, dodávateľov služieb, resp. zamestnancov.

PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje klientov a iných fyzických osôb sprístupňuje Prevádzkovateľ len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. orgánom verejnej moci vrátane súdov v súvislosti s uplatňovaním práv klientov, zamestnancom Prevádzkovateľa, osobám, ktoré Prevádzkovateľ poveruje vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, účtovným a daňovým poradcom Prevádzkovateľa, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory informačných technológií Prevádzkovateľa.

Aj keď má Prevádzkovateľ z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci4, je Prevádzkovateľ povinný prekaziť spáchanie trestného činu a takisto má povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania legalizácii príjmov z trestnej činnosti (pranie špinavých peňazí a financovania terorizmu).

V osobitných prípadoch môže dôjsť k zverejneniu osobných údajov klientov, a prípadne aj iných fyzických osôb, napr. v rámci katastrálneho konania, konania o zápise do obchodného registra, konania o zápise záložného práva do Notárskeho centrálneho registra záložných práv, konania o zápise práv v registroch vedených Úradom Priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, a i. vždy sa tak uskutočňuje na základe osobitného predpisu, a v rámci poskytovania právnych služieb Prevádzkovateľom.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN
Prevádzkovateľ nezamýšľa cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), pokiaľ nie je nevyhnutné na výkon advokácie na pokynu klienta.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadi odporúčanými dobami uchovávania v zmysle uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 • knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania poslednej zásielky zapísanej v knihe;
  inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
 • skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky na uloženie spisu do archívu.

 

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom, nie je možné skartovať;
 • skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu, alebo predmetom ktorého bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

 

ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ak ste klient Prevádzkovateľa, Vaše osobné údaje najčastejšie získava priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na schopnosť Prevádzkovateľa poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj povinnosť Prevádzkovateľa odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o klientoch Prevádzkovateľa môže Prevádzkovateľ získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste klient Prevádzkovateľa, Vaše osobné údaje najčastejšie získava od klientov Prevádzkovateľa alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade môže Prevádzkovateľ osobné údaje o Vás získavať bez informovania a aj proti vašej vôli na základe jeho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Ak o Vás spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu.

Ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa čl. 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa zachovávať mlčanlivosť a poukazom na článok 15 ods. 4 GDPR, článok 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov (viď nižšie) alebo SAK.

Podľa čl. 7 GDPR má dotknutá osoba právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ak o Vás Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, podľa čl. 7 ods. 3 GDPR máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov uskutočnenom pred jeho odvolaním.

Podľa čl. 15 GDPR má dotknutá osoba právo na prístup. Môžete Prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúva. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.

Podľa čl. 16 GDPR má dotknutá osoba právo na opravu. Môžete požiadať Prevádzkovateľa o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Podľa čl. 17 GDPR má dotknutá osoba právo na výmaz. Môžete požiadať Prevádzkovateľa, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. v minulosti ste Prevádzkovateľovi poskytli súhlas na spracúvanie, ktorý odvoláte a Prevádzkovateľ zároveň nie je oprávnený spracúvať predmetné osobné údaje bez Vášho súhlasu;
 3. namietate voči spracúvaniu vykonávanému v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie) a nad Vašimi záujmami, právami a slobodami neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo
 4. namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
 5. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 6. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Členského Štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
 7. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa GDPR.

Podľa čl. 18 GDPR má dotknutá osoba právo na obmedzenie spracúvania. Môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 1. popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 2. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 4. vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie), a to až kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Podľa čl. 20 GDPR má dotknutá osoba právo na prenosnosť údajov. Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe:

 1. Vášho súhlasu alebo
 2. je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou,

a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo žiadať o prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. To platí vtedy, ak ste osobné údaje poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a týmto právom nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Podľa čl. 21 GDPR má dotknutá osoba právo vzniesť námietku. Môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.

Podľa čl. 77 GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

ZMENY PODMIENOK OCHRANY SÚKROMIA
Ochrana osobných údajov nie je pre Prevádzkovateľa jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré je Vám povinný vzhľadom na jeho spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzuje možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade zmeny týchto podmienok podstatným spôsobom Vám zmenu dá do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

1 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
2 Viď čl. 12 až 22 GDPR
3 https://www.sak.sk/web/sk/cms/document/224
4 Ktoré v zmysle čl. 4 ods. 9 GDPR nie sú považované za príjemcov.

VALACHOVIČ & PARTNERS S.R.O.

PREVÁDZKOVATEĽ: VALACHOVIČ & PARTNERS S.R.O.
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava
IČO: 50 647 903
Registrácia: Obchodný register SR, vložka č. 116089/B, oddiel Sro
Telefónne č.: +421 2 592 28 143
Fax: +421 2 592 28 146
E-mail: valachovic@akvap.sk

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na +421 2 592 28 143, e-mailom na valachovic@akvap.sk alebo poštou na adrese sídla Prevádzkovateľa.

(ďalej spolu len „Prevádzkovateľ“)

Upozornenie: Advokátske kancelárie Erben & Erben, advokátska kancelária s.r.o., VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o., Jurek, advokátska kancelária, s.r.o. nie sú spoločným prevádzkovateľom osobných údajov, ale sú samostatným prevádzkovateľom osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s GDPR ktorý tvorí primárny právny základ spracúvania osobných údajov, a ktoré upravuje práva dotknutej osoby2, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré sa vzťahujú na Prevádzkovateľa, zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov („Zákon o advokácii“), a súvisiacimi predpismi upravujúcimi činnosť Prevádzkovateľa v rámci poskytovania právnych služieb. Prevádzkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov riadi Kódexom správania prijatým Slovenskou advokátskou komorou („SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. Kódex správania SAK je dostupný na webovom sídle SAK3.

Spracúvanie osobných údajov je zo strany Prevádzkovateľa nevyhnutné najmä preto, aby mohol:
poskytovať právne služby svojim klientom a vykonávať advokátske povolanie;
plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a
chrániť oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, jeho klientov a iných osôb

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame výlučne v nevyhnutnom rozsahu, v rámci nasledovných účelov:

Účel spracúvania
Výkon advokácie

Právny základ
Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a povinností v zmysle stavovských predpisov prípadne aj preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

Doba spracúvania
Počas existencie zmluvy s klientom. Po skončení zmluvy 10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Súvisiace predpisy
Zákon o advokácii, stavovské predpisy SAK, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Účel spracúvania
Poskytovanie iných ako právnych služieb

Právny základ
Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Doba spracúvania
Počas existencie zmluvy s klientom. Po skončení zmluvy 10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Súvisiace predpisy
Správa majetku klienta podľa zákona o advokácii, Zákon č. 215/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov.

Účel spracúvania
Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi SAK

Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

Doba spracúvania
Po dobu 10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu podľa príslušných predpisov.

Súvisiace predpisy
Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, GDPR.

Účel spracúvania
Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov

Právny základ
Oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Doba spracúvania
Po dobu existencie oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

Súvisiace predpisy
GDPR, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, v znení neskorších predpisov, zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov.

Účel spracúvania
Marketingové účely

Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Doba spracúvania
V prípade udelenia súhlasu po dobu do jeho odvolania. Po dobu existencie oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

Súvisiace predpisy
Zákon o advokácii, Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Účel spracúvania
Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu

Právny základ
Plnenie podľa čl. 89 GDPR.

Doba spracúvania
Po dobu 10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu podľa príslušných predpisov.

Súvisiace predpisy
GDPR, zákon č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Účel spracúvania
Personalistika a mzdy

Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti podľa Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, prípadne aj plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Doba spracúvania
Osobné spisy do 70 roku veku, mzdové listy – 50 rokov po skončení pracovného pomeru, výplatné listiny, nemocenské poistenie (prihlášky, odhlášky, zmeny, dávky), pracovná neschopnosť a ostatná mzdová dokumentácia – 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, prehlásenia k dani z príjmu, zrážky zo mzdy, podklady k mzdám – 5 rokov, dovolenky, BOZP, dochádzka – 5 rokov po skončení pracovného pomeru.

Súvisiace predpisy
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov, Zákon o advokácii, ďalšie predpisy v oblasti pracovného práva vrátane zákona o sociálnom poistení, zákona o starobnom dôchodkovom sporení, zákona o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

Účel spracúvania
Účtovné a daňové účely

Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Doba spracúvania
Po zákonnú dobu vyplývajúcich z osobitných zákonov v oblasti účtovníctva a správy daní.

Súvisiace predpisy
Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní.

Účel spracúvania
Výberový proces zamestnancov a predzmluvné pracovnoprávne vzťahy, Vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie

Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Doba spracúvania
Po dobu trvania výberového procesu a 12 mesiacov po jeho skončení, v prípade, že neúspešný uchádzač udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Súvisiace predpisy
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Účel spracúvania
Komunikácia s potenciálnymi klientmi, ktorí Prevádzkovateľa kontaktujú prostredníctvom webového sídla Prevádzkovateľa

Právny základ
Oprávnený záujem advokátov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Našim oprávneným záujmom je reagovať na dotazy potenciálnych klientov.

Doba spracúvania
Po nevyhnutnú dobu potrebnú na účel poskytnutia odpovede.

Súvisiace predpisy
Zákon o advokácii.

OPRÁVNENÝ ZÁUJEM PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ môže Vaše osobné údaje spracúvať na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. spracovanie osobných údajov na základe tzv. oprávnených záujmov, pričom nad nimi neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, pričom sa zohľadňujú primerané očakávania dotknutých osôb na základe ich vzťahu k Prevádzkovateľovi vždy v súlade s GDPR a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä však príležitostné informovanie klientov o prijatých legislatívnych zmenách existujúcim klientom prostredníctvom elektronickej pošty, taktiež poskytovať klientom, bývalým klientom ako aj dotknutým osobám, ktoré Prevádzkovateľovi udelili svoj súhlas novinky z právneho prostredia, reagovať na dotazy, ponuky a ostatnú korešpondenciu potenciálnych klientov, dodávateľov služieb, resp. zamestnancov.

PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje klientov a iných fyzických osôb sprístupňuje Prevádzkovateľ len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. orgánom verejnej moci vrátane súdov v súvislosti s uplatňovaním práv klientov, zamestnancom Prevádzkovateľa, osobám, ktoré Prevádzkovateľ poveruje vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, účtovným a daňovým poradcom Prevádzkovateľa, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory informačných technológií Prevádzkovateľa.

Aj keď má Prevádzkovateľ z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci4, je Prevádzkovateľ povinný prekaziť spáchanie trestného činu a takisto má povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania legalizácii príjmov z trestnej činnosti (pranie špinavých peňazí a financovania terorizmu).

V osobitných prípadoch môže dôjsť k zverejneniu osobných údajov klientov, a prípadne aj iných fyzických osôb, napr. v rámci katastrálneho konania, konania o zápise do obchodného registra, konania o zápise záložného práva do Notárskeho centrálneho registra záložných práv, konania o zápise práv v registroch vedených Úradom Priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, a i. vždy sa tak uskutočňuje na základe osobitného predpisu, a v rámci poskytovania právnych služieb Prevádzkovateľom.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN
Prevádzkovateľ nezamýšľa cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), pokiaľ nie je nevyhnutné na výkon advokácie na pokynu klienta.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadi odporúčanými dobami uchovávania v zmysle uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 • knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania poslednej zásielky zapísanej v knihe;
  inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
 • skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky na uloženie spisu do archívu.

 

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom, nie je možné skartovať;
 • skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu, alebo predmetom ktorého bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

 

ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ak ste klient Prevádzkovateľa, Vaše osobné údaje najčastejšie získava priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na schopnosť Prevádzkovateľa poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj povinnosť Prevádzkovateľa odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o klientoch Prevádzkovateľa môže Prevádzkovateľ získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste klient Prevádzkovateľa, Vaše osobné údaje najčastejšie získava od klientov Prevádzkovateľa alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade môže Prevádzkovateľ osobné údaje o Vás získavať bez informovania a aj proti vašej vôli na základe jeho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Ak o Vás spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu.

Ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa čl. 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa zachovávať mlčanlivosť a poukazom na článok 15 ods. 4 GDPR, článok 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov (viď nižšie) alebo SAK.

Podľa čl. 7 GDPR má dotknutá osoba právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ak o Vás Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, podľa čl. 7 ods. 3 GDPR máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov uskutočnenom pred jeho odvolaním.

Podľa čl. 15 GDPR má dotknutá osoba právo na prístup. Môžete Prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúva. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.

Podľa čl. 16 GDPR má dotknutá osoba právo na opravu. Môžete požiadať Prevádzkovateľa o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Podľa čl. 17 GDPR má dotknutá osoba právo na výmaz. Môžete požiadať Prevádzkovateľa, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. v minulosti ste Prevádzkovateľovi poskytli súhlas na spracúvanie, ktorý odvoláte a Prevádzkovateľ zároveň nie je oprávnený spracúvať predmetné osobné údaje bez Vášho súhlasu;
 3. namietate voči spracúvaniu vykonávanému v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie) a nad Vašimi záujmami, právami a slobodami neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo
 4. namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
 5. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 6. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Členského Štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
 7. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa GDPR.

Podľa čl. 18 GDPR má dotknutá osoba právo na obmedzenie spracúvania. Môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 1. popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 2. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 4. vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie), a to až kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Podľa čl. 20 GDPR má dotknutá osoba právo na prenosnosť údajov. Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe:

 1. Vášho súhlasu alebo
 2. je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou,

a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo žiadať o prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. To platí vtedy, ak ste osobné údaje poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a týmto právom nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Podľa čl. 21 GDPR má dotknutá osoba právo vzniesť námietku. Môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.

Podľa čl. 77 GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

ZMENY PODMIENOK OCHRANY SÚKROMIA
Ochrana osobných údajov nie je pre Prevádzkovateľa jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré je Vám povinný vzhľadom na jeho spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzuje možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade zmeny týchto podmienok podstatným spôsobom Vám zmenu dá do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

1 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
2 Viď čl. 12 až 22 GDPR
3 https://www.sak.sk/web/sk/cms/document/224
4 Ktoré v zmysle čl. 4 ods. 9 GDPR nie sú považované za príjemcov.

JUREK, ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O.

PREVÁDZKOVATEĽ: JUREK, ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O.
Sídlo: Páričkova 15, Bratislava 821 08
IČO: 47 253 983
Registrácia: Obchodný register SR, vložka č. 97874/B, oddiel Sro
Telefónne č.: +421 2 592 28 151
E-mail: jurek@jurek.sk

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na +421 2 592 28 151, e-mailom na jurek@jurek.sk alebo poštou na adrese pracoviska Prevádzkovateľa: Mostová 2, 811 02 Bratislava.

(ďalej spolu len „Prevádzkovateľ“)

Upozornenie: Advokátske kancelárie Erben & Erben, advokátska kancelária s.r.o., VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o., Jurek, advokátska kancelária, s.r.o. nie sú spoločným prevádzkovateľom osobných údajov, ale sú samostatným prevádzkovateľom osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s GDPR ktorý tvorí primárny právny základ spracúvania osobných údajov, a ktoré upravuje práva dotknutej osoby2, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré sa vzťahujú na Prevádzkovateľa, zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov („Zákon o advokácii“), a súvisiacimi predpismi upravujúcimi činnosť Prevádzkovateľa v rámci poskytovania právnych služieb. Prevádzkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov riadi Kódexom správania prijatým Slovenskou advokátskou komorou („SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. Kódex správania SAK je dostupný na webovom sídle SAK3.

Spracúvanie osobných údajov je zo strany Prevádzkovateľa nevyhnutné najmä preto, aby mohol:
poskytovať právne služby svojim klientom a vykonávať advokátske povolanie;
plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a
chrániť oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, jeho klientov a iných osôb

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame výlučne v nevyhnutnom rozsahu, v rámci nasledovných účelov:

Účel spracúvania
Výkon advokácie

Právny základ
Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a povinností v zmysle stavovských predpisov prípadne aj preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

Doba spracúvania
Počas existencie zmluvy s klientom. Po skončení zmluvy 10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Súvisiace predpisy
Zákon o advokácii, stavovské predpisy SAK, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Účel spracúvania
Poskytovanie iných ako právnych služieb

Právny základ
Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Doba spracúvania
Počas existencie zmluvy s klientom. Po skončení zmluvy 10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Súvisiace predpisy
Správa majetku klienta podľa zákona o advokácii, Zákon č. 215/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov.

Účel spracúvania
Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi SAK

Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

Doba spracúvania
Po dobu 10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu podľa príslušných predpisov.

Súvisiace predpisy
Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, GDPR.

Účel spracúvania
Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov

Právny základ
Oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Doba spracúvania
Po dobu existencie oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

Súvisiace predpisy
GDPR, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, v znení neskorších predpisov, zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov.

Účel spracúvania
Marketingové účely

Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Doba spracúvania
V prípade udelenia súhlasu po dobu do jeho odvolania. Po dobu existencie oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

Súvisiace predpisy
Zákon o advokácii, Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Účel spracúvania
Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu

Právny základ
Plnenie podľa čl. 89 GDPR.

Doba spracúvania
Po dobu 10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu podľa príslušných predpisov.

Súvisiace predpisy
GDPR, zákon č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Účel spracúvania
Personalistika a mzdy

Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti podľa Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, prípadne aj plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Doba spracúvania
Osobné spisy do 70 roku veku, mzdové listy – 50 rokov po skončení pracovného pomeru, výplatné listiny, nemocenské poistenie (prihlášky, odhlášky, zmeny, dávky), pracovná neschopnosť a ostatná mzdová dokumentácia – 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, prehlásenia k dani z príjmu, zrážky zo mzdy, podklady k mzdám – 5 rokov, dovolenky, BOZP, dochádzka – 5 rokov po skončení pracovného pomeru.

Súvisiace predpisy
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov, Zákon o advokácii, ďalšie predpisy v oblasti pracovného práva vrátane zákona o sociálnom poistení, zákona o starobnom dôchodkovom sporení, zákona o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

Účel spracúvania
Účtovné a daňové účely

Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Doba spracúvania
Po zákonnú dobu vyplývajúcich z osobitných zákonov v oblasti účtovníctva a správy daní.

Súvisiace predpisy
Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní.

Účel spracúvania
Výberový proces zamestnancov a predzmluvné pracovnoprávne vzťahy, Vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie

Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Doba spracúvania
Po dobu trvania výberového procesu a 12 mesiacov po jeho skončení, v prípade, že neúspešný uchádzač udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Súvisiace predpisy
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Účel spracúvania
Komunikácia s potenciálnymi klientmi, ktorí Prevádzkovateľa kontaktujú prostredníctvom webového sídla Prevádzkovateľa

Právny základ
Oprávnený záujem advokátov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Našim oprávneným záujmom je reagovať na dotazy potenciálnych klientov.

Doba spracúvania
Po nevyhnutnú dobu potrebnú na účel poskytnutia odpovede.

Súvisiace predpisy
Zákon o advokácii.

OPRÁVNENÝ ZÁUJEM PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ môže Vaše osobné údaje spracúvať na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. spracovanie osobných údajov na základe tzv. oprávnených záujmov, pričom nad nimi neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, pričom sa zohľadňujú primerané očakávania dotknutých osôb na základe ich vzťahu k Prevádzkovateľovi vždy v súlade s GDPR a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä však príležitostné informovanie klientov o prijatých legislatívnych zmenách existujúcim klientom prostredníctvom elektronickej pošty, taktiež poskytovať klientom, bývalým klientom ako aj dotknutým osobám, ktoré Prevádzkovateľovi udelili svoj súhlas novinky z právneho prostredia, reagovať na dotazy, ponuky a ostatnú korešpondenciu potenciálnych klientov, dodávateľov služieb, resp. zamestnancov.

PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje klientov a iných fyzických osôb sprístupňuje Prevádzkovateľ len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. orgánom verejnej moci vrátane súdov v súvislosti s uplatňovaním práv klientov, zamestnancom Prevádzkovateľa, osobám, ktoré Prevádzkovateľ poveruje vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, účtovným a daňovým poradcom Prevádzkovateľa, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory informačných technológií Prevádzkovateľa.

Aj keď má Prevádzkovateľ z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci4, je Prevádzkovateľ povinný prekaziť spáchanie trestného činu a takisto má povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania legalizácii príjmov z trestnej činnosti (pranie špinavých peňazí a financovania terorizmu).

V osobitných prípadoch môže dôjsť k zverejneniu osobných údajov klientov, a prípadne aj iných fyzických osôb, napr. v rámci katastrálneho konania, konania o zápise do obchodného registra, konania o zápise záložného práva do Notárskeho centrálneho registra záložných práv, konania o zápise práv v registroch vedených Úradom Priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, a i. vždy sa tak uskutočňuje na základe osobitného predpisu, a v rámci poskytovania právnych služieb Prevádzkovateľom.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN
Prevádzkovateľ nezamýšľa cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), pokiaľ nie je nevyhnutné na výkon advokácie na pokynu klienta.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadi odporúčanými dobami uchovávania v zmysle uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 • knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania poslednej zásielky zapísanej v knihe;
  inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
 • skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky na uloženie spisu do archívu.

 

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom, nie je možné skartovať;
 • skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu, alebo predmetom ktorého bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

 

ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ak ste klient Prevádzkovateľa, Vaše osobné údaje najčastejšie získava priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na schopnosť Prevádzkovateľa poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj povinnosť Prevádzkovateľa odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o klientoch Prevádzkovateľa môže Prevádzkovateľ získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste klient Prevádzkovateľa, Vaše osobné údaje najčastejšie získava od klientov Prevádzkovateľa alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade môže Prevádzkovateľ osobné údaje o Vás získavať bez informovania a aj proti vašej vôli na základe jeho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Ak o Vás spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu.

Ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa čl. 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa zachovávať mlčanlivosť a poukazom na článok 15 ods. 4 GDPR, článok 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov (viď nižšie) alebo SAK.

Podľa čl. 7 GDPR má dotknutá osoba právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ak o Vás Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, podľa čl. 7 ods. 3 GDPR máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov uskutočnenom pred jeho odvolaním.

Podľa čl. 15 GDPR má dotknutá osoba právo na prístup. Môžete Prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúva. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.

Podľa čl. 16 GDPR má dotknutá osoba právo na opravu. Môžete požiadať Prevádzkovateľa o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Podľa čl. 17 GDPR má dotknutá osoba právo na výmaz. Môžete požiadať Prevádzkovateľa, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. v minulosti ste Prevádzkovateľovi poskytli súhlas na spracúvanie, ktorý odvoláte a Prevádzkovateľ zároveň nie je oprávnený spracúvať predmetné osobné údaje bez Vášho súhlasu;
 3. namietate voči spracúvaniu vykonávanému v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie) a nad Vašimi záujmami, právami a slobodami neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo
 4. namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
 5. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 6. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Členského Štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
 7. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa GDPR.

Podľa čl. 18 GDPR má dotknutá osoba právo na obmedzenie spracúvania. Môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 1. popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 2. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 4. vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie), a to až kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Podľa čl. 20 GDPR má dotknutá osoba právo na prenosnosť údajov. Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe:

 1. Vášho súhlasu alebo
 2. je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou,

a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo žiadať o prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. To platí vtedy, ak ste osobné údaje poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a týmto právom nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Podľa čl. 21 GDPR má dotknutá osoba právo vzniesť námietku. Môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.

Podľa čl. 77 GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

ZMENY PODMIENOK OCHRANY SÚKROMIA
Ochrana osobných údajov nie je pre Prevádzkovateľa jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré je Vám povinný vzhľadom na jeho spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzuje možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade zmeny týchto podmienok podstatným spôsobom Vám zmenu dá do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

1 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
2 Viď čl. 12 až 22 GDPR
3 https://www.sak.sk/web/sk/cms/document/224
4 Ktoré v zmysle čl. 4 ods. 9 GDPR nie sú považované za príjemcov.